Facebook Intagram

A képzés célja

A képzés célja olyan elméletileg és gyakorlatilag egyaránt felkészült munkaerőpiac-képes szakemberek képzése, akiknek áttekintése van a társadalmat működtető kulturális rendszerek kommunikációs és mediális meghatározottságairól, a kommunikáció és a média fontosabb színtereiről és intézményeiről, s akik ennek alapján felkészültek a fenti intézmények működtetésére, illetőleg működésük értékelő elemzésére. A képzés specializációi keretében ipari partnereink vezetésével a megismert elméleti anyag gyakorlati alkalmazását sajátítják el a hallgatók. A képzés gyakorlati partnerei helyi és országos televíziók és rádiók, kommunikációs és kreatív ügynökségek, helyi és országos nyomtatott és online sajtóorgánumok (lásd a lap alján). Felvtéli információk ezen a linken érhetők el.

Specializációk

Humán kommunikációkutatás specializáció

Humán kommunikációkutatás

A humán kommunikációkutatás specializáció az azt választó hallgatók számára az elméleti alapozó és szakmai alapozó tárgyak, valamint a humán orientáció tárgyait követően kezd diszciplinárisan kirajzolódni. Ez a specializáció elsősorban olyan interperszonális helyzetek megfigyelésébe és értelmező elemzésébe vezeti be a hallgatókat, melyek a hétköznapi jelhasználatban és nyelvhasználatban jönnek létre. Az adekvát szituatív jel- és nyelvhasználat kialakító tényezői, a működésükben szerepet játszó szabályok és bemeneti elemek éppúgy a vizsgálatok tárgyát képezik tehát, mint a patológiás előfordulások és egyéb eltérő formák interdiszciplináris vizsgálata. Az alábbi tematikus pontok köré szervezetten halad a specializáció a hallgatók önálló kutatói munkáját is inspirálva:

A megnyilatkozások jelentése és a nem kódolt jelentés. Kísérleti pragmatika; újabb pragmatikaelméletek. A vizuális és auditív kommunikáció vizsgálata kortárs interdiszciplináris kontextusban. Nyelvváltozatok és nyelvi variabilitás. Diskurzusjelölők és diskurzus-koherencia. A nyelvelsajátítás társadalmi meghatározottsága. A humán nyelvhasználat működtetéséért felelős kompetenciák. Jelelsajátítási jellegzetességek a gyermekkorban. Fejlődéses eredetű jelhasználati zavarok. Patológiás nyelvhasználat okai és típusai. Nem patológiás eredetű kommunikációs zavarok: jellegzetes félreértések, megértési és kódolási problémák.

↑ Ugrás az oldal tetejére

Imázs- és identitásmenedzsment specializáció

Imázs- és identitásmenedzsment

Mi az imázs és az imázskommunikáció? Mi a szerepe a sikeres kommunikációnak egy szervezet sikerében? Hogy függ össze az imázs és a belső kommunikáció? Hogyan befolyásolja-e a szervezeti identitás egy szervezet külső és belső kommunikációját? Mi az identitás? Hogyan függ össze a személyes-, csoport- és területi identitás? Milyen identitásépítési tevékenységeket láthatunk ezeken a szinteken és hogyan elemezhetjük ezeket? Az elemzési eredményeket hogyan használhatjuk sikeres gyakorlati tevékenységünkben? Mit jelent a stratégiai kommunikációtervezés és –menedzsment? Hogyan működik a vállalati marketingkampány-tervezés? Milyen tárgyalás- és prezentációtechnikai módszereket érdemes elsajátítani a kommunikációs szektorban?

A specializáció célja, hogy az identitás és imázs kommunikációs előkészítésének, kialakításának és fenntartásának elméleti alapjait, illetve gyakorlati fogásait adja át a hallgatóknak esettanulmányokon és gyakorlati munkákon keresztül. Kulcsfogalmaink: identitás – önreprezentáció – imázs, lokalitás, online közösségek, szubkultúrák és önreprezentációjuk, kulturális trendek, identitásépítés és márka, branding, kommunikáció-menedzsment, Corporate Identity, Corporate Design, imázs, arculat, prezentációtechnika, tárgyalástechnika.

Együttműködő partnereink: GastroPR, Grayling kommunikációs ügynökség, LHBS / Berlin, Móra Ferenc Múzeum, RedBridge Consulting.

↑ Ugrás az oldal tetejére

Kortárs média specializáció

Kortárs média

A specializáció célja, hogy a kortárs média működéséről és tartalom-előállítási gyakorlatairól mind elméleti, mind pedig gyakorlati tekintetben átfogó és jól hasznosítható ismereteket közvetítsen a hallgatók számára. A tömegmédia társadalmi összefüggésrendszerei, az analóg és a digitális médiumok hasonlóságai és különbségei a kultúra mediatizálódásának (digitalizálódásának) perspektívájába helyezve nyerik el jelentésüket; ebben a kontextusban merülnek fel olyan alapkérdések, mint például milyen megváltozó szakmai, etikai és technikai normák alapján kell dolgoznia az újságírónak, mit jelent és hogyan változik meg a közönség és a nyilvánosság fogalma, és mindehhez milyen konkrét új tartalomtípusok és azok előállításának milyen új gyakorlatai tartoznak. A specializáció kurzusainak oktatásában a médiakutatás szakemberei, meghatározó újságíró-személyiségek és vezető médiumok munkatársai egyaránt részt vesznek.

↑ Ugrás az oldal tetejére

Partnereink a képzésben